SparqlifyUtils2
sparqlify
sansa_stack
net
sparqlify
partition